Hur en chef hanterar kriser

Det finns knappast någon arbetsplats som inte har eller har haft konflikter. Det är snarare så att alla är medvetna om att problem kan uppstå av olika skäl. Som chef och ledare för anställda, ställs det krav på konflikthantering och förmågan att reda ut alla möjliga slags situationer. Men hur kan detta göras på ett konstruktivt och tydligt sätt?

Tydliga roller

Utgångspunkten för roll- och arbetsfördelning är att ledaren själv förmedlar sin chefsrolltill sina anställda. Han eller hon har det yttersta ansvaret för arbetet och bör axla även ledarskapet på ett tydligt sätt. Om inte detta sker, så finns det stor risk att någon annan tar över styrningen i arbetet, vilket skapar förvirring och irritation bland övriga medarbetare. En självutnämnd ledare agerar sällan för arbetslagets bästa.

När ledare tydligt förmedlat vilka roller alla inom företaget har så hamnar även arbetsuppgifterna hos rätt person. Genom att vara insatt i arbetsgången och progressionen i arbetet, försäkrar sig chefen om att alla anställda känner sig säkra i sina respektive arbetsroller.

Arbetsplatsens atmosfär

Stämningen på en arbetsplats visar tydligt hur samarbete och styrningen uppifrån fungerar. En ledare som agerar på ett ansvarsfullt och respektfullt sätt mot sina anställda stöter sällan på problem med dålig attityd. Däremot kan det finnas konflikter och missnöje mellan de anställda. En empatisk ledare kan känna av det omgående men det kan även finnas andra tecken att vara uppmärksam på. En plötsligt ökad sjukskrivning kan indikera att en anställd inte trivs eller mår bra på arbetsplatsen. Arbetsledaren bör ta reda på skälen till detta genom exempelvis medarbetarsamtal eller konsulstödd rådgivning.

Man bör inte underskatta en otrevlig stämning och atmosfär på arbetsplatsen. Faktum är att man riskerar att förlora en viktig kompetens om en anställd väljer att sluta på arbetsplatsen. Bättre är då att ta tag i problematiken direkt och inte vänta på att saker ska lösa sig av sig själva.

Mobbning och diskriminering

I Sverige finns det tydliga lagar och föreskrifter för hur medarbetare inte får behandlas. Detta gäller mellan chef och medarbetare och mellan de anställda sinsemellan. En tydlig ledare ska vara insatt i dessa lagar och tillämpa dem. En noll-tolerans gällande mobbning, utanförskap, diskriminering och särbehandling ska tydligt förmedlas av ledaren till de anställda. Detta skapar trygghet på arbetsplatsen.

Om problem ändå uppstår, ska de berörda parterna höras omgående. Chefen ska då agera utifrån sin roll som ledare och leda parterna till en bra lösning. Behovet av stöd och handlingsplan varierar från fall och person, men ett tidigt och korrekt agerande är lönsamt för alla inblandade. Målet är att alla ska kunna arbeta utifrån den egna kompetensen mot gemensamma resultat, och ibland kan man behöva enas om att man faktiskt inte tycker lika.

Frihet under ansvar

Det är vanligt att ett av de största irritationsmomenten på en arbetsplats är medarbetare som inte arbetar effektivt eller utnyttjar sin arbetstid till fullo. I regel uppmärksammas detta av kollegorna, som sedan tar det vidare till chefen. I detta läge måsteen ledare försöka finna ut varför det är så. Arbetsledaren kan visa den anställde extra mycket uppmärksamhet genom att sätta sig in i dennes arbetsuppgifter. Därigenom avslöjas snart vad arbetsoviljan beror på. Kanske handlar det om bekymmer på det personliga planet eller om arbetsuppgifterna. Det kanske är så att den anställde inte förstår vad som ska göras, att själva arbetsprocessen är dåligt planerad eller att den anställde inte trivs med de arbetsuppgifter som denne gör. Oavsett vilket, så får ledaren en värdefull utgångspunkt för att kunna hantera den anställdes situation. Det viktig är att inte attackera utan snarare att bli involverad. I fall som detta visar det sig snabbt hur en chefs psykologi fungerar och hur väl denne kan vända på en situation.

När de flesta kriterier för en välfungerande arbetsplats infunnit sig, så kan ledaren se fram emot ambitiösa, nöjda och sedda anställda. Med förtroendet följer frihet under ansvar och det är ett säkert framgångsrecept.